2007-10-01

Joaquin Vicente Garcia Salvadó sol·licita llicència per a granja avícola al pol. 6 parc. 64.


Font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Anunci
Per part dels particulars i les següents empreses:

JOAQUIN VICENTE GARCIA SALVADO GRANJA AVÍCOLA Polígon 6, parcel·la 64

s'ha sol·licitat el programa d'adequació a la Llei 3/1998 per a l'activitat sotmesa al règim de llicència ambiental, destinada a les activitats que s'indiquen i situades als diferents emplaçaments que s'esmenten ubicats al terme municipal de Godall.
En compliment del que disposa l'article 5.2.b del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes, se sotmet a informació pública durant el termini de vint dies aquesta avaluació ambiental, per tal de que tots aquells que es considerin afectats per l'activitat esmentada, puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients.
L'expedient es podrà examinar a les dependències municipals durant les hores d'atenció al públic.