2007-09-19

Clàusules per a la construcció de deixalleries als municipis de Masdenverge, Mas de Barberns, Santa Bàrbara, Godall, Galera i Freginals.

15/09/2007 Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

2007/10757-U - CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

Anunci

Aprovat per la Junta de Govern d'aquest Consorci, en sessió de data 5 de setembre de 2007, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per a la construcció de deixalleries als municipis de Masdenverge, Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Godall, Galera i Freginals i en compliment del que disposa l'article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a l'efecte de presentació de possibles reclamacions.
En el cas de no presentar-se'n cap es considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament s'anuncia el concurs públic, si bé la licitació s'ajornarà, quan calgui, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs de condicions.

1. Entitat adjudicadora
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la comarca del Montsià

2. Objecte del contracte
a) Descripció: construcció de deixalleries als municipis de Masdenverge, Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Godall, Galera i Freginals.
b) Divisió per lots: no
c) Termini d'execució: 6 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs

4. Pressupost base de licitació: import màxim: 434.854,53 euros, IVA inclòs
5. Garanties
a) Provisional: 2% de l'import de licitació.
b) Definitiva: 4% de l'import d'adjudicació

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià
b) Domicili: C/ Pl. Lluís Companys, s/n
c) Localitat i codi postal: Amposta, 43870
d) Telèfon: 977 70 43 71
e) Fax: 977 70 59 46
f) E-mail: lpepiol@montsia.cat

7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals comptats a partir del dia següent al de l'última publicació d'aquest anunci al BOPT o DOGC.
b) Documentació a presentar: la que detalla el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a la secretaria del Consorci (Pl. Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta), des de les 9 h fins a les 14 h, tots els dies feiners (llevat dels dissabtes).
d) Admissió de variants: no.

8. Obertura de les ofertes: l'acte d'obertura de les proposicions tècniques i econòmiques serà públic i tindrà lloc a la sala d'actes del Consorci, a les 12 hores del tercer dia hàbil, comptat a partir de l'endemà de la data en què acabi el termini de presentació de les proposicions. Si aquest dia és festiu o dissabte, l'acte es farà a la mateixa hora del primer dia hàbil següent.

9. Despeses d'anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.

10. Recursos: si es vol impugnar la present convocatòria, que és definitiva en la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.