2008-01-18

ACORD GOV/147/2007, de 4 de desembre, de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut del Montsià i d'aprovació dels seus Estatuts

ACORD GOV/147/2007, de 4 de desembre, de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut del Montsià i d'aprovació dels seus Estatuts.

El Decret 38/2006, de 14 de març, de creació dels governs territorials de salut, té com a objectiu l'establiment de polítiques de proximitat al territori i de participació, mitjançant la compartició del Govern de les competències sanitàries que ostenten l'Administració de la Generalitat i les administracions locals, i amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut de la població de referència. Aquest marc de col·laboració s'ha de desplegar mitjançant la constitució de diferents consorcis de govern, integrats per les administracions esmentades i amb competències fonamentalment en els àmbits de l'ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos sanitaris dels seus territoris de referència.

Per tal d'endegar el projecte de disseny i la implementació d'aquest nou model organitzatiu de la sanitat catalana, el Decret esmentat va preveure l'adopció d'acords globals per al territori amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació Catalana de Municipis de Catalunya i, si escau, amb altres entitats representatives de l'àmbit local. Així mateix, aquests acords es van complementar mitjançant la subscripció d'acords específics amb les administracions locals, concebuts com a pactes de salut en els diferents territoris de referència, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament dels processos de col·laboració i descentralització de forma equilibrada.

El Pacte per a la Salut al Montsià es va signar el 3 de desembre de 2005 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els municipis d'Alcanar, Amposta, Freginals, Godall, la Galera, la Sénia, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, Ulldecona i el Consell Comarcal del Montsià.

El Pacte esmentat preveu la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Montsià, integrat per les administracions que van subscriure el Pacte, amb competències concurrents en l'àmbit sanitari.

Atès el que disposen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la disposició addicional 3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i la resta de disposicions reguladores de les relacions entre les administracions públiques;

A proposta de la consellera de Salut, el Govern de la Generalitat de Catalunya

Acorda:

.1 Aprovar la constitució del Consorci Govern Territorial de Salut del Montsià i els seus Estatuts.
.2 Aquest Acord s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Secretària del Govern
Annex
Estatuts del Govern Territorial de Salut del Montsià

Capítol 1
Disposicions generals
Article 1

Entitats que integren el Consorci
Amb la denominació de Govern Territorial de Salut del Montsià es constitueix un Consorci en el qual participen les administracions públiques següents:

En representació de la Generalitat de Catalunya,

a) El departament competent en matèria de salut.
b) El Servei Català de la Salut.

En representació de les administracions locals,

c) L'Ajuntament d'Alcanar.
d) L'Ajuntament d'Amposta.
e) L'Ajuntament de Freginals.
f) L'Ajuntament de Godall.
g) L'Ajuntament de la Galera.
h) L'Ajuntament de la Sénia.
i) L'Ajuntament de Masdenverge.
j) L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
k) L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja.
l) L'Ajuntament de Santa Bàrbara.
m) L'Ajuntament d'Ulldecona.
n) El Consell Comarcal del Montsià.

Més a: http://www.gencat.net/diari/5032/07337022.htm