2007-03-06

Llista nomenaments jutges de pau: Jose Maria Borrell i Benaiges de Godall i altres.

Font: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
Presidència

Edicte

En virtut del que ha disposat la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió de data 20 de febrer de 2007, s'anuncia el nomenament per al càrrec de jutges de pau:


Jutge de Pau TITULAR de GODALL, Partit Judicial de AMPOSTA; Província de TARRAGONA; JOSÉ MARÍA BORREL I BENAIGES, DNI. núm. 40.005.436 H.

D'acord amb el que estableixen els articles 8 i 11, segons el cas, del Reglament 3/95 de 7 de juny de 1995 de jutges de pau, els jutges de pau prendran possessió del seu càrrec respectiu en el termini dels vint dies naturals següents a l'endemà de la publicació del seu nomenament en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA; amb el jurament o la promesa previs davant el jutge de primera instància i instrucció del partit, o del degà si n'hi ha diversos. La durada del manament es computarà des de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a un període de quatre anys.

Contra l'acord que ha pres la Comissió de la Sala de Govern es pot interposar recurs d'alçada davant el Ple del Consell General del Poder Judicial en el termini d'un mes.